Το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 692/9.9.2014 συνεδρίασή του επέβαλε πρόστιμο 60.000 Ευρώ στην Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ για παραβιάσεις διατάξεων του ν. 3606/2007 (και της 1/452/1.11.2077 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) αναφορικά με κανόνες συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της, περιλαμβανομένης και της βέλτιστης εκτέλεσης εντολών κατά την αγορά ομολόγων ελληνικού δημοσίου.

Το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 695/15.10.2014 συνεδρίασή του επέβαλε πρόστιμο 15.000 Ευρώ στην Τράπεζα Alpha, ως καθολικής διαδόχου της Εμπορικής Τράπεζας, για παραβιάσεις διατάξεων του ν. 3606/2007 (και της 1/452/1.11.2077 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) σχετικά με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης πελατών της κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (αγορά ομολόγων ελληνικού δημοσίου).