Οι εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες που προσφέρει η δικηγορική μας εταιρεία είναι οι εξής:

 • Εκπροσώπηση ενώπιον των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων κάθε βαθμίδας (Ειρηνοδικείων, Πρωτοδικείων, Εφετείων, Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας)
 • Διαιτησίες & εξωδικαστική επίλυση διαφορών
 • Νομικές συμβουλές
 • Γνωμοδοτήσεις

Ειδικότερα, οι τομείς στους οποίους παρέχουμε τις νομικές μας υπηρεσίες και έχουν διαμορφωθεί με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών μας, φυσικών και νομικών προσώπων σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο, καταλαμβάνουν τα εξής πεδία:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Τραπεζικό Δίκαιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
 • Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο (Ζητήματα Δικαίου Ασφαλιστικής Σύμβασης Ν. 2496/1997, Ζητήματα Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης Ν. 4364/2016 κ.λπ.)
 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Ειδικά: Η εφαρμογή του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ – «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»)
 • Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών (Ν. 2251/1994)
 • Δίκαιο συμβάσεων
 • Διαιτησία & Διαμεσολάβηση (Θεσμική Διαιτησία: ICC Arbitration, Διαιτησία ΟΔΔΕΕ – Διαιτησία ΚΠολΔ)
 • Εταιρικό Δίκαιο (συμπεριλαμβανομένων των νομικών ελέγχων)
 • Δίκαιο Αθέμιτου & Ελεύθερου Ανταγωνισμού
 • Συμβάσεις Εμπορικής Διαμεσολάβησης (Εμπορική Αντιπροσωπεία – Διανομή – Franchising)
 • Εμπορικές Συμβάσεις
 • Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
 • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (Ζητήματα Εφαρμοστέου Δικαίου & Διεθνούς Δικαιοδοσίας)
 • Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Δίκαιο Α.Ε.Ι. (Ακαδημαϊκά ζητήματα – Ειδικά: Διαδικασίες [εκλογές/εξελίξεις] μελών ΔΕΠ – Ακυρωτική διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας)
 • Αγωγές αποζημίωσης κατά ΟΤΑ και ΝΠΔΔ από αδικοπραξία ή ενδοσυμβατική ευθύνη
 • Απαλλοτριώσεις, πράξεις αναγνώρισης δικαιούχου, ζητήματα εμπράγματου δικαίου με εμπλεκόμενο μέρος το Δημόσιο
 • Φορολογικό Δίκαιο (Φορολογικός Σχεδιασμός – Φορολογικές Συμβουλές)
 • Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Διοικητικό Δίκαιο