Το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 692/9.9.2014 συνεδρίασή του επέβαλε πρόστιμο 60.000 Ευρώ στην Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ για παραβιάσεις διατάξεων του ν. 3606/2007 (και της 1/452/1.11.2077 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) αναφορικά με κανόνες συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της, περιλαμβανομένης και της βέλτιστης εκτέλεσης εντολών κατά την αγορά […]