ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
NIILO JÄÄSKINEN
της 17ης Σεπτεμβρίου 2015 (1)
Υπόθεση C‑312/14
Banif Plus Bank Zrt.
κατά
Márton Lantos και Mártonné Lantos
[αίτηση του Ráckevei Járásbíróság (Ουγγαρία)
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως]
«Παραδεκτό — Προστασία των επενδυτών — Σύμβαση δανείου που έχει συνομολογηθεί σε ξένο νόμισμα — Έννοια του χρηματοπιστωτικού μέσου κατά το άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 17, της οδηγίας 2004/39/ΕΚ — Έννοια των […]