ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΣΥΜΒΟΛΕΣ

Δούβλης/Μπώλος, Άκυρη επίδοση σε ίδρυμα στερούμενο παντελώς διοίκησης - Μη ύπαρξη συμβατικής ή εξωσυμβατικής ευθύνης έναντι κατασκευαστικής εταιρείας - Ζημία από οικείο πταίσμα λόγω προσφυγής κοινοπραξίας σε τραπεζική χρηματοδότηση με επιχειρηματικά κριτήρια (γνμδ.), ΧρΙΔ 2009, σελ. 467-471.

Μπώλος, Το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος στην πρόσφατη νομολογία του ΔΕΚ, ΕλλΔνη 2006, σελ. 687-697.

Μπώλος, Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστός Τίτλος - Η διασυνοριακή εκτέλεση βάσει συμβολαιογραφικού εγγράφου, Δ 2006, σελ. 544-556.

Μπώλος, Ο Τραπεζικός Μεσολαβητής ως μορφή εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών στον χρηματοπιστωτικό τομέα - Μια κριτική προσέγγιση,  ΔΕΕ 2004, σελ. 1130-1138.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Μπώλος, Παρατηρήσεις στην υπ’ αριθμ. 24/2017 ΕφΘρακ (Το πρότυπο του καταναλωτή στα δάνεια CHF), ΕλλΔνη 2017, σελ. 487-499.

Μπώλος, Παρατηρήσεις στην υπ’ αριθμ. 174/2016 ΜΠρΜυτιλ (Επενδυτικά προϊόντα - Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - ASP Bonds), ΧρΙΔ 2016, σελ. 684-689.

Μπώλος, Παρατηρήσεις σε ΔικΕΕ, απόφ. 11.7.2015, υπόθ. C 226/13, Fahnenbrock, (Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και PSI - Επίδοση αγωγών Γερμανών ομολογιούχων στο Ελληνικό Δημόσιο), ΔΕΕ 2015, σελ. 721-729.

Μπώλος, Παρατηρήσεις σε ΔΕΚ, απόφ. 10.04.2008, υπόθ. C-412/06, Hamilton, (Προστασία καταναλωτών: Χρονικός περιορισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης), Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ) 2009, σελ. 464-465.

Μπώλος, Παρατηρήσεις σε ΔΕΚ, απόφ. 23.4.2009, υπόθ. C-533/07, Messner, (Προστασία Καταναλωτών: Αποζημίωση χρήσης σε σύμβαση από απόσταςη), ΔΕΕ 2009, σελ. 1257-1258.

Μπώλος, Παρατηρήσεις σε ΔΕΚ, απόφ. 13.12.2007, υπόθ. C-463/06, Odenbreit, (Διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσεις ασφαλίσεων αστικής ευθύνης), Εφαρμογές Αστικού Δικαίου (ΕφΑΔ) 2008, σελ. 477-478.

Μπώλος, Παρατηρήσεις σε ΔΕΚ, απόφ. 18.07.2007, υπόθ. C-119/05, Lucchini, (Κρατικές ενισχύσεις - Ανταγωνισμός: Αποτελεσματική εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και ισχύς δεδικασμένου απόφασης εθνικού δικαστηρίου), ΔΕΕ 2008, σελ. 587-588.