201812.06
Off
0

Σήμα – Απόφαση του Δικαστηρίου ΕΕ στην υπόθεση Ramos Vinhos SA (C-629/17)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 6ης Δεκεμβρίου 2018 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Διανοητική ιδιοκτησία – Δίκαιο των σημάτων – Οδηγία 2008/95/ΕΚ – Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ – Λόγοι ακυρότητας – Λεκτικό σήμα συνιστάμενο αποκλειστικώς από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν προς δήλωση των χαρακτηριστικών προϊόντος ή υπηρεσίας – Άλλα χαρακτηριστικά προϊόντος ή υπηρεσίας –…

201811.28
Off
0

Διαιτησία / Arbitration – Απόφαση ΑΠ 1185/2017

Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρμοστεί ενώ συντρέχουν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του ή αν εφαρμοστεί ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρμοστεί εσφαλμένα, η…

201811.28
Off
0

Σήμα – Απόφαση του Δικαστηρίου ΕΕ στην υπόθεση Louboutin (C-163/16)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 12ης Ιουνίου 2018 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Σήματα – Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου ή ακυρότητας – Σημείο που αποτελείται αποκλειστικώς από το σχήμα του προϊόντος – Έννοια του όρου “σχήμα” – Χρώμα – Θέση επί τμήματος του προϊόντος – Οδηγία 2008/95/ΕΚ – Άρθρο 2 – Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ, σημείο iii» Στην υπόθεση…

201811.28
Off
0

Διαιτησία / Arbitration – Απόφαση του Δικαστηρίου ΕΕ στην υπόθεση Achmea (C-284/16)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 6ης Μαρτίου 2018 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Διμερής επενδυτική συμφωνία συναφθείσα το 1991 μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας και παραμένουσα σε ισχύ μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και της Σλοβακικής Δημοκρατίας – Διάταξη επιτρέπουσα σε επενδυτή ενός συμβαλλομένου μέρους να…

201811.27
Off
0

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου – Απόφαση του Δικαστηρίου ΕΕ στην υπόθεση Kuhn (C-308/17)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα) της 15ης Νοεμβρίου 2018 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 – Διεθνής δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Πεδίο εφαρμογής – Άρθρο 1, παράγραφος 1 – Έννοια των “αστικών και εμπορικών υποθέσεων” – Ομόλογα εκδοθέντα από κράτος μέλος – Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους του κράτους…

201811.27
Off
0

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα ΔικΕΕ στην υπόθεση Dunai (C-118/17)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ NILS WAHL της 15ης Νοεμβρίου 2018 (1) Υπόθεση C‑118/17 Zsuzsanna Dunai κατά ERSTE Bank Hungary Zrt. [αίτηση του Budai Központi Kerületi Bíróság (δικαστηρίου της κεντρικής περιφέρειας της Βούδας, Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] «Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 93/13/ΕΟΚ – Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές – Συμβάσεις πιστώσεως σε…

201706.15
Off
0

Γενικός Κανονισμός 2016/679/ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ…

201607.12
Off
0

Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο

Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο που χορηγήθηκαν κατά την περίοδο 2006-2009, για την κάλυψη στεγαστικών κυρίως αναγκών, χαρακτηρίζονται από τη δική τους αρχιτεκτονική, «κρύβουν» δε σημαντικές ιδιαιτερότητες για τους λήπτες τους. Τούτο διαπιστώθηκε από τους τελευταίους αρκετά χρόνια μετά από τη συνομολόγησή τους, όταν οι συνέπειες του «συναλλαγματικού κινδύνου», όπως αυτός αποτυπώνεται στη διακύμανση της…

201511.02
Off
0

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 5057/2015 (Απορριπτική)

ΑΠΟΦΑΣΗ 5057/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή, Φαίδρα Καραγιάννη, Πρωτόδικη, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και το Γραμματέα, Δημήτριο Μπασέτα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ, δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 21-5-2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: …………., κατοίκου Θεσσαλονίκης, ο οποίος παραστάθηκε διά των πληρεξούσιων δικηγόρων του Ελευθερίας Γ….

201511.02
Off
0

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 5027/2015 (Απορριπτική)

ΑΠΟΦΑΣΗ 5027/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή, Φαίδρα Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και το Γραμματέα, Δημήτριο Μπασέτα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ, δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 21-5-2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) – 5)………….., οι οποίοι παραστάθηκαν διά των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, Δημητρίου Κων.  Μαρκάκη…