Στεκόμαστε με υπευθυνότητα απέναντι στις διαφορές που ανακύπτουν στο πλαίσιο των εμπορικών δραστηριοτήτων και αντιλαμβανόμαστε ότι το βέλτιστο συμφέρον των πελατών μας επιτάσσει ενίοτε την προσφυγή σε εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών (Alternative Dispute Resolution), όπως η διαιτησία και η διαμεσολάβηση, δεδομένης και της καθυστέρησης στην απονομή της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Ο θεσμός της διαιτησίας εξασφαλίζει στα μέρη την ταχεία διευθέτηση των αστικών και εμπορικών διαφορών τους σε σύντομες προθεσμίες, υπό το σκέπη ή όχι ενός θεσμικού φορέα (ICC, LCIA, ΟΔΔΕΕ), ενώ παρέχει και οφέλη, όπως λ.χ. η δυνατότητα επιλογής του επιλύοντος τη διαφορά διαιτητή, με γνώμονα τη φύση της υπόθεσης, η διαδικαστική ευελιξία, η εμπιστευτικότητα της διαδικασίας, η μη καταβολή του δικαστικού ενσήμου, η δυνατότητα εκτέλεσης της απόφασης σε όλον σχεδόν το κόσμο (ΣΝΥ 1958). Τα πλεονεκτήματα αυτά γίνονται ολοένα και περισσότερο αντιληπτά από τις επιχειρήσεις τα τελευταία έτη, γεγονός που τις ωθεί στη χρήση ρητρών διαιτησίας στα συμβατικά τους κείμενα. Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία και άριστη κατάρτιση στην εξωδικαστική επίλυση σημαντικών διαφορών, ειδικότερα δε στο πλαίσιο θεσμικών (ICC, ΟΔΔΕΕ) και ad hoc διαιτησιών, τούτο δε ως διαιτητές ή ως νομικοί παραστάτες των συμμετεχόντων σε διαιτησίες εταιρειών αντίστοιχα.