Το Δίκαιο Ανταγωνισμού ως σύνολο κανόνων που προσπαθεί να προστατεύσει τον ανταγωνισμό από στρεβλώσεις και περιορισμούς που του επιφέρουν πρακτικές επιχειρήσεων, προβλέπει πλειάδα κανόνων για την ρύθμιση των συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων, την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, αλλά και των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, να αναφερθεί ότι προκειμένου να κρίνεται ως απαγορευμένη ορισμένη συμπεριφορά επιχειρήσεων θα πρέπει να τεκμηριώνεται: (α) ορισμένη μορφή συνεργασίας μεταξύ τους (συμφωνία, απόφαση ή έστω εναρμονισμένη πρακτική) και (β) ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα της συγκεκριμένης συνεργασίας να δύναται να επηρεαστεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός (άρθρο 1 § 1 του Ν. 3959/2011). Το γραφείο μας παρέχει συμβουλές και νομική υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν στο δίκαιο του ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως είναι ενδεικτικά: ο έλεγχος της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και η έρευνα μονοπωλίων, ο έλεγχος νομιμότητας συμφωνιών και συμπράξεων εταιριών, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με τη συγκριτική και παραπλανητική διαφήμιση, τις πρακτικές που αντίκεινται στα χρηστά ήθη (ν. 146/1914).