Το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την πληθώρα των κανόνων που διέπουν τους διάφορους εταιρικούς τύπους, απαιτούν αποτελεσματική και αξιόπιστη νομική υποστήριξη για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού επιχειρηματικού αποτελέσματος. Στοχεύουμε στην παροχή προσανατολισμένων και προσαρμοσμένων στην εκάστοτε περίπτωση νομικών συμβουλών, ώστε να προκύπτουν οι βέλτιστες και πλέον ρεαλιστικές λύσεις για τους εντολείς μας και να επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Η δραστηριότητα του γραφείου μας εκκινεί από τη συμβουλευτική ως προς την επιλογή της πλέον κατάλληλης εταιρικής μορφής, ιδίως από φορολογικής σκοπιάς, καταλαμβάνει την περαίωση των διαδικαστικών τύπων ως προς την ίδρυση μιας εταιρείας (σύνταξη κειμένων καταστατικού και καταχώριση στις αρμόδιες αρχές), εκτείνεται στις εταιρικές συναλλαγές, τη χρηματοδότηση και διακυβέρνηση (όλως ενδεικτικώς λειτουργία εταιρικών οργάνων, έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, νομική θέση εταίρων, μεταβολή στο πρόσωπο αυτών, δικαιώματα μειοψηφίας), καταλήγει δε στις αυξήσεις/μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, τις συγχωνεύσεις και τις εκκαθαρίσεις. Τέλος, παριστάμεθα ενώπιον των αρμόδιων πολιτειακών φορέων, συνεπικουρώντας τους εντολείς μας σε κάθε έκφανση της εταιρικής τους ιδιότητας.