Το «Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-Commerce)» χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει όλες τις μορφές αγοράς, ανταλλαγής και συναλλαγών προϊόντων ή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου, αποτελεί δε ένα υποσύνολο της στρατηγικής του «Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-Business)» μιας επιχείρησης και συχνά χρησιμοποιείται με σκοπό να προσθέσει ροές εισοδήματος. Χαρακτηριστική περίπτωση e-Commerce είναι η δημιουργία e-shop, μέσα από το οποίο εταιρίες κάθε είδους και οικονομικού μεγέθους, αλλά και μεμονωμένα άτομα, μπορούν να εμπορευτούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στην παγκόσμια αγορά. Όμως, πέραν αυτού, μια επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να εφαρμόζει εν μέρει ή εν συνόλω και τα ακόλουθα: παροχή ή συμμετοχή σε διαδικτυακές αγορές, οι οποίες επεξεργάζονται στοιχεία τρίτων επιχειρήσεων και τα παρουσιάζουν στους καταναλωτές, αγορές και πωλήσεις μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), αγορές και πωλήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, e-mail marketing σε μελλοντικούς και μόνιμους πελάτες. Το γραφείο μας έχει την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία για να υποστηρίξει λ.χ. τη δημιουργία ενός διαδικτυακού καταστήματος (e-shop) και να προλάβει τους νομικούς και οικονομικούς κινδύνους που συνδέονται με την εν λόγω δραστηριοποίηση στον παγκόσμιο ιστό (βλ. ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας, εφαρμοστέου δικαίου, γενικών όρων συναλλαγών, προσωπικών δεδομένων πελατών κ.λπ.).