Η άνευ προηγουμένου μεγέθυνση προσφοράς και ζήτησης τραπεζικών / επενδυτικών προϊόντων κατά τις τελευταίες δεκαετίες, σε συνδυασμό με την επιθετική προώθησή τους εκ μέρους πιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών εταιρειών, αλλά και την «συμβατική τους αρχιτεκτονική», είχε για έναν όχι ασήμαντο αριθμό ληπτών δυσάρεστες (περιουσιακές) συνέπειες. Στο πλαίσιο της ενασχόλησής μας με το χρηματοοικονομικό δίκαιο έχουμε αντιμετωπίσει σε επίπεδο θεωρίας και πράξης μια ευρεία γκάμα υποθέσεων μείζονος σημασίας, όπως επί παραδείγματι το «κούρεμα» των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και τις αστικές ευθύνες των τραπεζών, τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και τις ευθύνες των τραπεζών σε σχέση με τον ΓΟΣ της συναλλαγματικής ισοτιμίας, λοιπές υποθέσεις υβριδικών προϊόντων. Η ενασχόλησή μας εκτείνεται, ενδεικτικώς, στην εξέταση τραπεζικών συμβάσεων και ειδικότερα στη διερεύνηση της νομιμότητας (τραπεζικών) γενικών όρων συναλλαγών, στην αντιμετώπιση περιπτώσεων επενδυτικών προϊόντων, στην κατάρτιση δανειακών και άλλων πιστωτικών συμβάσεων, σε ζητήματα δανεισμού και έκδοσης τίτλων, στην εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (καταγγελίες ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), σε υποχρεώσεις των τραπεζών έναντι των εντολέων / πελατών τους υπό το πρίσμα εφαρμογής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (MiFID), σε εταιρικά δάνεια.