Αντιλαμβανόμαστε ότι η κατοχύρωση, η εκμετάλλευση και η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (propriete intellectuelle - intellectual property) είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση. Η νομική μας ομάδα, αξιολογώντας την κάθε περίπτωση διαχείρισης των εν λόγω δικαιωμάτων με τη δέουσα σοβαρότητα, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την λυσιτελή έννομη προστασία τους, τόσο δηλαδή της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας / εφευρέσεις, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια και προστατευόμενες γεωγραφικές ονομασίες προελεύσεως) όσο και της πνευματικής ιδιοκτησίας (έργα λογοτεχνίας και τέχνης, συγγενικά δικαιώματα), έχοντας πλήρη γνώση των διεθνών συμβάσεων, των κοινοτικών (ενωσιακών) Οδηγιών και Κανονισμών, που τυγχάνουν εφαρμογής στην ελληνική έννομη τάξη. Πέραν αυτού, το γραφείο μας διαθέτει εμπειρία και εξειδίκευση στη διαχείριση πολιτιστικών αγαθών που είναι ενταγμένα στο προστατευτικό καθεστώς του ν. 3028/2002 «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», ο οποίος αποτελεί τον «ειδικό νόμο» που ρυθμίζει «τα σχετικά με την ιδιοκτησία και τη διάθεση των […] αρχαιολογικών χώρων και θησαυρών» και ορίζει «τα αναγκαία για την πραγματοποίηση της προστασίας [των μνημείων, των παραδοσιακών περιοχών και των παραδοσιακών στοιχείων] περιοριστικά μέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς και τον τρόπο και το είδος της αποζημίωσης των ιδιοκτητών».