Στη σύγχρονη εποχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων και υπηρεσιών, των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι εμπορικές συναλλαγές παύουν να περιορίζονται στα στενά εδαφικά όρια μιας χώρας και οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν εμπορικές σχέσεις με έντονα στοιχεία διεθνικότητας και αλλοδαπότητας. Το γραφείο μας, παρακολουθώντας τη νέα αυτή διεθνή πραγματικότητα εντός της οποίας το εμπόριο έχει αποκτήσει σε όλες τις εκφάνσεις του διεθνή χαρακτήρα, διαθέτει έμπειρους και εξειδικευμένους νομικούς που μπορούν να σταθούν με αποτελεσματικό τρόπο αρωγοί στην αντιμετώπιση των επιχειρηματικών κινδύνων και των συνδεόμενων με αυτούς νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν στις διεθνείς συναλλαγές για την εταιρεία σας. Αντιμετωπίζουμε εγκαίρως τους κινδύνους αυτούς και στεκόμαστε αρωγοί στους πελάτες μας σε ζητήματα που σχετίζονται λ.χ. με τη διεθνή πώληση κινητών σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης της Βιέννης, τους INCOTERMS, το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Κανονισμός «Ρώμη Ι»), το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Κανονισμός «Ρώμη ΙΙ»), την lexsocietatis, το ζήτημα της διεθνούς δικαιοδοσίας (Κανονισμός «Βρυξέλλες Ια»), σε συνδυασμό με τη διεθνή διαιτησία, τη διασυνοριακή συνεργασία των εταιρειών και την εγκατάστασή τους, τις διαδικασίες αφερεγγυότητας σε διεθνές επίπεδο κ.λπ.