Το δίκαιο των συμβάσεων βασίζεται στη γενική αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361), σύμφωνα με την οποία οι συμβαλλόμενοι μπορούν να συμπεριλάβουν στο κείμενο της σύμβασης που διαμορφώνουν και συνυπογράφουν οτιδήποτε επιθυμούν μετά από τυχόν μεταξύ τους διαπραγμάτευση, υπό τους περιορισμούς που θέτει ενδεχομένως σχετική διάταξη νόμου. Επομένως, το δίκαιο των συμβάσεων έχει σημαντικότατες νομικές και οικονομικές συνέπειες για τις θέσεις του εκάστοτε συμβαλλόμενου μέρους. Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο (ευθύνη κατά τις διαπραγματεύσεις, σύνταξη προσυμφώνων, νομική αξιολόγηση), όσο και κατά το καθ’ αυτό στάδιο της κατάρτισης και της εφαρμογής της κύριας συμβάσεως. Μεριμνούμε πέρα από τη διαμόρφωση και σύνταξη συμβατικών κειμένων, με την παρακολούθηση τήρησης των συμβατικών δεσμεύσεων, αλλά και με την τροποποίηση των συμβατικών κειμένων ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη . Προασπίζουμε με αποτελεσματικότητα τα συμφέροντά τους σε συμβάσεις έργου και παροχής υπηρεσιών, αλλά και σε διαμεσολαβητικές συμβάσεις, ειδικότερα δε σε συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής και δικαιόχρησης (βλ. σχετική ενότητα), στοχεύοντας κάθε φορά στο βέλτιστο δυνατό συμβατικό αποτέλεσμα.