Οι εμπορικές συμβάσεις διαμεσολάβησης και ειδικά αυτές της εμπορικής αντιπροσωπείας, της διανομής και της δικαιόχρησης, βρίσκονται τις τελευταίες δεκαετίες στο επίκεντρο των εθνικών και διεθνών εμπορικών συναλλαγών, αποτελώντας βασικά «εργαλεία» επιχειρηματικής επέκτασης δικτύων διανομής και προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών σε νέες αγορές. Η νομική μας ομάδα στηρίζει σε όλα τα στάδιά της την επιλεγείσα διεπιχειρησιακή συνεργασία, δίνοντας έμφαση στην υπόδειξη των επισφαλών όρων και στη διάβλεψη πιθανών κινδύνων, προσβλέποντας στην βέλτιστη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών μας, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν εντός του συμβατικού δεσμού της εμπορικής αντιπροσωπείας, της διανομής ή της δικαιοχόρησης. Από την αρχική σύμβαση-πλαίσιο και τη διαμόρφωση των εκεί αναλαμβανόμενων εκατέρωθεν υποχρεώσεων, την υποστήριξη κατά την εφαρμογή συγκεκριμένων οργανωτικών δομών, αλλά και την αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων που αναφύονται κατά την εκτέλεση της εκάστοτε διεπιχειρησιακής σύμβασης, στεκόμαστε αρωγοί για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. Στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων έχουμε χειριστεί κρίσιμα νομικά ζητήματα, όπως λ.χ. την αναλογική εφαρμογής του π.δ. 219/1991 στις διαμεσολαβητικές συμβάσεις και ειδικότερα την καταβολή «αποζημίωσης πελατείας» στις συμβάσεις διανομής και δικαιόχρησης.